POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu WWW.BIKTECH.PL jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BiKtech LACH KRZYSZTOF (dalej BiKtech), z siedzibą firmy pod adresem ul. Walecznych 13, 64-920 Piła, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piły, NIP: 764-121-22-25, REGON: 570836748.

Ceny produktów są cenami brutto (z należnym podatkiem VAT) i są wyrażone w walucie polskiej.

Firma BiKtech zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach regulaminu oraz zmian cen.

Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

Zakupu towaru można dokonać przez złożenie zamówienia na stronie internetowej www.biktech.pl.

Sklep zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku sytuacji losowych bądź niezależnych od sklepu o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony www.biktech.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia uznaje się, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Wraz z akceptacją regulaminu Kupujący wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, niezbędne dla procesu realizacji usługi. Jednocześnie Kupującemu/Nabywcy przysługuje prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówienia lub do informowania Klienta o promocjach, specjalnych ofertach, nowościach za uprzednią zgodą Klienta. W każdej chwili klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając maila na adres www.biktech.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

ZAMÓWIENIE I ZAKUP

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą – Klientem a Sklepem. Zamówienia składać można w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Klient może również złożyć zamówienie telefoniczne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 do 15.00. Możliwy jest także zakup towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Zamówienia są realizowane w dni robocze. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz 8.00 następnego dnia roboczego.

Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych, Sklep będzie kontaktował się z Klientem w celu wyjaśnienia nieścisłości.

Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane – informując o tym drogą mailową. W celu dokonania zmian należy zgłosić chęć anulowania zamówienia i dokonać nowego poprzez stronę www.biktech.pl

Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego: BNP Paribas 94 2030 0045 1110 0000 0114 8930, poprzez system płatności internetowych DotPay oraz podczas odbioru przesyłki.

Termin płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających, bądź opóźniających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

Etap zamówienia Klient może sprawdzić w statusie zamówienia.

Do każdego zamówienia automatycznie wystawiany jest paragon fiskalny. W przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT należy poinformować o tym obsługę sklepu drogą mailową przed złożeniem zamówienia. W przeciwnym razie Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia faktury VAT.

DOSTAWA

Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 1-7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizowanych zamówień do odwołania. Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o opóźnieniu.

Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta.

Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy Kurierskiej.

Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Aby zmienić adres dostawy na inny, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sklep mailowo lub telefonicznie.

Nieodebranie przesyłki powoduje jej zwrot do Sklepu, a Klient zostaje obciążony kosztami zwrotu. Celem ponownej wysyłki prosimy o kontakt ze Sklepem biktech@wp.pl.

Możliwy jest odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

WYMIANA

Chęć wymiany towaru należy zgłosić na adres mailowy bądź telefonicznie, przed jego wysłaniem.

Warunkiem wymiany towaru jest jego idealny stan, towar nie może nosić śladów użytkowania, nie może być uszkodzony oraz powinien posiadać nienaruszone opakowanie.

Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz wymiany.

Towar należy starannie zapakować, wysłać w ochronnej kopercie bąbelkowej lub kartonie (w zależności od gabarytów towaru) na adres firmy BiKtech.

Koszty przesyłki towaru w celu wymiany pokrywa Klient.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem, ani za pośrednictwem skrzynek Inpost.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany towaru.

Towar zostanie wymieniony na inny w terminie do 10 dni.

REKLAMACJA

Reklamacje towaru należy zgłosić przed jego wysłaniem na adres mailowy bądź telefonicznie.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Kupującego, wynikające z nieprawidłowego użycia bądź niestosowania się do zaleceń producenta co do sposobu użycia.

Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć formularz reklamacji z opisem przyczyny reklamacji oraz dowód zakupu.

Towar należy starannie zapakować, wysłać w ochronnej kopercie bąbelkowej lub kartonie (w zależności od gabarytów towaru) na adres firmy BiKtech.

Koszty przesyłki towaru w celu reklamacji pokrywa Klient.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem, ani za pośrednictwem skrzynek Inpost.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą do nieuwzględnienia reklamacji towaru.

W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wolny od wad. W przypadku braku towaru na wymianę, Klient będzie mógł wybrać inny towar z oferty lub zostanie mu zwrócona równowartość ceny towaru.

Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną zwrócone po jej rozpatrzeniu. Zwracamy koszt najtańszej ewidencjonowanej formy wysyłki.

Reklamacje rozpatrywane są zazwyczaj natychmiast po otrzymaniu przesyłki z towarem. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Klienta w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki. W wyjątkowych sytuacjach termin rozpatrzenia reklamacji może przedłużyć się do 14 dni (o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową).

ZWROT

Kupujący będący konsumentem, który zawarł Umowę kupna/sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany towar nie może posiadać żadnych śladów użytkowania, towar zwracany jest z oryginalnym opakowaniem.

Chęć zwrotu towaru należy zgłosić przed jego wysłaniem na adres mailowy bądź telefonicznie.

Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego. Kupujący może odstąpić od umowy kupna/sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu oraz dowód zakupu.

Towar należy starannie zapakować, wysłać w ochronnej kopercie bąbelkowej lub kartonie (w zależności od gabarytów towaru) na adres firmy BiKtech.

Koszty przesyłki towaru w celu zwrotu pokrywa Klient.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem, ani za pośrednictwem skrzynek Inpost.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą do nieuwzględnienia zwrotu towaru.

Sklep zwróci wartość zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki, na numer konta podany w formularzu.

PROMOCJE:

Sklep biktech.pl organizuje promocje określone w czasie.

Wszelkie promocje nie dotyczą produktów przecenionych oraz nie łączą się z innymi rabatami. Chyba, że zasady danej promocji stanowią inaczej.

W przypadku promocji określonych w czasie ich warunki oraz zasady są umieszczane w stosownych miejscach na banerach reklamowych oraz w obszarze social media.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy kupna/sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.